Kersverse masterproefonderzoeken récht uit de maatschappij

september 2020

De sociale impact van looptrainingen, seksuele opvoedingstips, eenzaamheid bij studenten, het Vlaamse voedingsbeleid en obstakels bij ondernemers met een migratieachtergrond: de eerste lichting VUB- en UAntwerpen-Wetenschapswinkelonderzoeken van 2020 is uiterst gevarieerd. Maatschappelijke relevantie blijft de belangrijkste voorwaarde, aangezien al deze onderwerpen onderzocht werden door studenten en promotoren op initiatief van en in samenwerking met Vlaamse non-profitorganisaties.

Kersverse masterproefonderzoeken récht uit de maatschappij

Een van die organisaties is Les Gazelles de Bruxelles, zij willen via joggen mensen in armoede versterken op persoonlijk en sociaal vlak. Agogiekstudente Linde Maes onderzocht de impact van looptrainingen bij de vzw op het sociale leven van vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Daarnaast interviewde studente Gender & Diversiteit Gaëlle Mortier op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad twaalf vrouwen uit verschillende publieke domeinen over cybergeweld en ging psychologiestudente Céline Leenen bij ouders het nut na van de tips in seksuele opvoeding die Sensoa aanbiedt.

De organisatie MicroStart begeleidt en verleent microkredieten aan ondernemers die geen toegang hebben tot financiering via de traditionele banksector. Deze organisatie wil het onderzoek van Senne Stessens naar barrières bij ondernemers met immigratieachtergrond aangrijpen om deze groep beter te begeleiden. Het OCMW Gent stelde zich de vraag of digitale communicatiekanalen voor potentiële cliënten drempelverlagend zouden kunnen werken. Vitto Van Gent schreef hierover zijn masterproef en deed een rist aanbevelingen.

Jongeren als doelgroep

Veel organisaties bij de Wetenschapswinkel hebben jongeren als doelgroep. Zo interviewde agogiekstudente Leni Bekaert op vraag van De Ambrassade 19 nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar over hun informatienoden. Ook Anna Vansteenkiste focuste op jongeren, zij onderzocht op vraag van JES vzw de (toekomst)perspectieven en beroepstoekomst van Brusselse NEET-jongeren (Neither in employment nor in education or training) die een beroep hebben gedaan op JES-arbeidsbegeleiding. Louise Poffé interviewde dan weer kinderen, leerkrachten, ouders en begeleiders over de buitenschoolse onderwijsondersteuning aan kwetsbare kinderen van Ladder’op vzw. Voor Sensoa evalueerde Ellen Vlayen het lespakket ‘Tussen de lakens’ in functie van het Buitengewoon Secundair Onderwijs.

Lise Heireman wilde graag haar steentje bijdragen om een eventueel leidingstekort bij jeugdbewegingen te voorkomen en bekeek belemmerende en bevorderende factoren in het engagement van leiding bij de KSA. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) was ook dit jaar een populaire onderzoekspartner. Agogiekstudente Celien Goyvaerts ging de verwachtingen van pleinverantwoordelijken naar hun animatoren op gemeentelijke vakantiespeelpleinen na, terwijl Danique Pelegrin onderzocht of het functieprofiel voor speelpleinverantwoordelijken nog accuraat is. Studente Gender & Diversiteit Emma Crepeele spitste zich toe op de basisbegeleidershouding van animatoren voor toegankelijkere speelpleinwerkingen.

Milieuwetenschappen en Handelsingenieurs

Studente Milieuwetenschappen Merel Meersman pende voor Bond Beter Leefmilieu een stand van zaken neer van het Vlaamse voedingsbeleid en bekeek toekomstperspectieven.

Net zoals de voorbije jaren werden voor het Integratieproject bij de master Handelsingenieurs van UAntwerpen ook onderwerpen vanuit de Wetenschapswinkel onderzocht. Er werd een concreet en bruikbaar businessplan geschreven voor Fairfox, een organisatie die zich inzet voor studenten met een mentale beperking. Voor de Fietsersbond gingen twee teams aan de slag: één groep studenten trachtte zich een beeld te vormen van de registratie van fietsongevallen, de andere groep richtte zich op het nieuwe Bike to Work-platform en gaf aanbevelingen. Voor de Fusieshow, een wetenschappelijk spektakel van de Universiteit Antwerpen voor leerlingen uit het secundair onderwijs, onderzochten de studenten of en hoe een partnership met bedrijven versterkend kan werken.

Onderzoek voor de eigen universiteit

Enkele studenten maakten een onderzoek op vraag van de VUB zelf. Agogiekstudent Ewoud De Middeleir ging samen met het StudieBegeleidingsCentrum na hoe studenten met een functiebeperking de VUB-ondersteuning ervaren (of missen). Het VUB-Infopunt onderzocht samen met psychologiestudente Lima Van den Steen eenzaamheid bij VUB-studenten.

Bovenstaande en vele andere Wetenschapswinkelonderzoeken kan je raadplegen op de Wetenschapswinkelwebsite.