Extra armen binnen kansarmoede

29 juli 2022

Deze thesis focust zich op in welke mate het buddysysteem van vzw ArmenTeKort werkt en hoe dit systeem al dan niet bijdraagt aan het verbeteren van de levenssituatie van kansarme mensen. Meer specifiek wordt onderzocht of het buddysysteem leidt tot empowerment en of dit op zijn beurt bijdraagt aan duurzame levensveranderingen. Hierbij worden ook persoonlijke drempels en succesfactoren bevraagd om zo een traject succesvol af te ronden. Het betreft een kwalitatieve studie van individueel semigestructureerde interviews (n = 16) met kansarme en kansrijke buddy’s. Dit onderzoek is een toepassing op vzw ArmenTeKort waardoor ook de respondenten voortkwamen uit deze organisatie. Uit de resultaten kwam naar voor dat het buddytraject kortetermijnverbeteringen biedt voor empowerment waarmee op lange termijn verandering kan worden doorgevoerd in verschillende levensdomeinen. De buddyrelatie werd omschreven als een soort vriendschap waarbij kansbiedende buddy’s steun bieden, luisteren en een terugvalbasis vormen. Ze proberen capaciteiten bij de kanszoekende te identificeren en te vergroten waardoor zelfvertrouwen, zelfkennis en veerkracht versterkt kan worden. Sociale en communicatieve vaardigheden die gevoelens van eenzaamheid omzetten in een gevoel van slagen en erbij horen worden opgebouwd. In de discussie stellen enkele auteurs dat een dergelijk traject niet leidt tot mirakels, maar eerder kleine successen die kunnen helpen om vooruit te komen in de maatschappij. De ondervraagde buddy’s zaten nog in het traject of hadden het net afgerond waardoor er nog geen sprake was van levensverandering op lange termijn, maar eerder een wil ontstond om verandering door te voeren. De grootste drempel is het ontbreken van een adequate match, waarbij een klik en vertrouwensband afwezig is en verschillen tussen de buddy’s worden VI vastgesteld. Het empowermentproces heeft een “open-end” waarin ruimte is om steeds verder te groeien. Optimalisatie van de organisatie zou onsuccesvolle trajecten in de toekomst kunnen vermijden.

Author

Marjolein van der Werf

Promotor

Prof. Dr. An-Sofie Smetcoren

Organisation

vzw ArmenTeKort

Institution

Vrije Universiteit Brussel