Niet hetero, wel slachtoffer

29 juli 2022

Deze masterthesis onderzoekt de ervaringen van niet-heteroseksuele cisgender mannen tussen de 16- 30 jaar oud die reeds geconfronteerd werden met hands-on/hands-off (fysiek/verbaal) (Schapansky et al., 2021, 232) seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). In samenwerking met Wel Jong en Lara Wuyts (student seksuologie, KUL) wordt gepeild naar de drempels die slachtoffers ervaren wanneer ze er met anderen over spreken, er melding van willen maken of er officieel aangifte van willen doen bij de politie. Het doel bestaat eruit een beter beeld te krijgen van de in te vullen noden om die ervaren drempels te verlagen en zo te streven naar optimale slachtofferhulp door (jeugdorganisaties als) Wel Jong.


De dataverzameling verliep aan de hand van individuele, semigestructureerde interviews met nietheteroseksuele, cisgender mannen tussen de 16-30 jaar oud die reeds geconfronteerd werden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gezien de non-respons werd de vooropgestelde saturatie (n = 15) niet bereikt en werd (op microniveau) een meervoudige gevalstudie (n = 2) uitgevoerd (Decorte & Zaitch, 2018, 174).


Gezien de beperkte omvang zijn de resultaten louter exploratief. Ze bevestigen dat ervaringen met SGG uiterst persoonlijk en bijgevolg verschillend zijn. Ook de wijze van omgang met het seksueel slachtofferschap is erg uiteenlopend. Desalniettemin kan over het algemeen gesteld worden dat slachtoffers die hulp zoeken botsen op een moeilijke, kostelijke zoektocht in een heteronormatief zorglandschap. Met betrekking tot aangifte overheersen gevoelens van straffeloosheid, wantrouwen in politiediensten, angst voor stigmatisering en/of secundaire victimisering. Ook gevoelens van onzekerheid, schaamte en schuld beheersen het meldings- en aangiftegedrag van slachtoffers. Hoewel er vaak gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van slachtoffers om het incident te melden en/of aan te geven om tot gepaste ondersteuning te komen, hebben zij hoofdzakelijk nood aan een vrijwillig, gendersensitief luisterend oor, aan begrip, warmte en genegenheid.


Slachtoffers kunnen duiden welke drempels en noden zij ervaren in het melden en/of aangeven van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat Wel Jong een sterke positie kan innemen om deze noden in te vullen en de drempels op die manier te verlagen. Wel Jong hanteert een duidelijke (correcte) visie op LGBTQIA+-jongeren enerzijds en seksueel slachtofferschap anderzijds. De recente ontwikkelingen binnen de organisatie komen reeds (deels) tegemoet aan de vooropgestelde, aan te bevelen veranderingen die bleken uit dit onderzoek.

Author

anna vansteenkiste

Promotor

Prof. Dr. Yana Jasmine Jaspers

Organisation

Wel Jong

Institution

Vrije Universiteit Brussel