De rol van onderwijsondersteuning binnen onderwijsongelijkheid

30 juli 2020

Deze thesis onderzoekt de ervaringen van verschillende doelgroepen rond buitenschoolse ondersteuning binnen de werking van de organisatie Ladder’op vzw. Het thema ‘gelijke kansen in het onderwijs’ krijgt steeds meer aandacht waardoor landen maatregelen nemen om de zorg op school te versterken. Het beleid in Vlaanderen en Brussel zet hier sterk op in, maar toch is er een toename in het gebruik van buitenschoolse hulpverlening. Door middel van semigestructureerde interviews met kinderen, ouders, leerkrachten en begeleiders wordt een beeld geschetst van hun ervaringen. 

De voornaamste bevindingen uit het onderzoek zijn dat er om te beginnen veel vraag is van ouders naar extra begeleiding van hun kind voor wiskunde en taal. Dit komt voornamelijk doordat de ouders het kind zelf niet kunnen ondersteunen, onder andere door een gebrekkige kennis van het Nederlands. Voor de leerkrachten zijn de studievaardigheden eerder van belang. Daarnaast is een goede samenwerking en afstemming tussen de leerkracht en de begeleider belangrijk voor de vormgeving en invulling van de zorg, maar dit vraagt veel werk van de leerkrachten. Sommige begeleiders ervaren het pedagogische aspect als een drempel waardoor ze naar extra oefeningen, verbetersleutels, etc. vragen. Vervolgens is een samenwerking van beide partijen met de ouders ook van belang voor het creëren van ouderbetrokkenheid, die bij de begeleiding momenteel nog ontbreekt. Hoewel er bij de kinderen verbeteringen in termen van het product worden gezien, waar leerkrachten en ouders heel blij om zijn, vormt een gebrek aan regelmaat van de ondersteuning een drempel. Wanneer er bovendien op de werkhouding van het kind wordt ingezet kan ook het zelfvertrouwen op lange termijn groeien. Verder onderzoek naar andere vormen van buitenschoolse ondersteuning is vereist aangezien er diversiteit is binnen dit landschap. Het bevragen van ouders omtrent de ondersteunende rol kan hun noden in kaart brengen zodat de buitenschoolse ondersteuning zich hierop kan afstemmen.

Author

Louise Poffé

Promotor

prof. dr. Koen Lombaerts

Organisation

Ladder'op vzw

Institution

Vrije Universiteit Brussel