De toegankelijkheid en verwachtingen van leerlingen secundair onderwijs over de CLBch@t

07 september 2020

In dit onderzoek is de mate van toegankelijkheid van de onlinehulpverleningsplatform CLBch@t ten opzichte van leerlingen uit het secundair onderwijs bestudeerd. Er is nagegaan in hoeverre de chat bekend is bij leerlingen, welke voorkeuren en verwachtingen ze hebben en in hoeverre ze verder konden na een chatsessie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de mixed-methodsmethodologie. Enerzijds is een digitale vragenlijst verspreid over drie Vlaamse secundaire scholen waaraan tweehonderdzesentachtig leerlingen deelnamen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model (Venkatesh, 2003). Deze vragenlijst bestaat uit een deel voor gebruikers van de chat en een deel voor niet gebruikers en is geanalyseerd met behulp van SPSS. Anderzijds zijn focusgroepen georganiseerd binnen scholen met een omvang van drie├źntwintig leerlingen. De analyse is verricht met MAXQDA. Er is bekeken naar de bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de chat. Uit de resultaten is af te leiden dat weinig leerlingen de CLBch@t kennen en gebruiken. De openingstijden mogen licht aangepast worden in functie van leerlingen. Hoewel er twijfels zijn, lijkt de chat betrouwbaar voor leerlingen en is er een intentie over toekomstgebruik van de CLBch@t. Er is heel algemeen opgetreden en gevraagd naar de verwachtingen. Op basis hiervan zijn analyses gemaakt die de CLBch@t in de toekomst aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken. Om dat doel te realiseren zijn aanbevelingen opgesteld voor CLB. Voor de toekomst is verder onderzoek aangeraden, de relatie van de variabelen uit het UTAUT model kan onderzocht worden. Ook de rol van de hulpverlener kan bekeken worden. Ondanks onderzoek dat nog kan gebeuren, is het al zinvol om de CLBch@t op technische functies te ontwikkelen en de CLBch@t te bekendmaken door verschillende kanalen.

Author

Leyla Elmaci

Promotor

prof. dr. Katrien Struyven

Organisation

Raad Directeurs CLB-centra GO!

Institution

Vrije Universiteit Brussel