Genderbewust lesgeven in het basisonderwijs

06 juli 2021

Dit onderzoek focust op de houding, kennis, de drempels en noden die leerkrachten van het basisonderwijs in Brussel en deelgemeenten ervaren bij genderbewust lesgeven. Door middel van video-observaties bij de leerkrachten (N=7) is nagegaan hoe hun attitude is tegenover gender. Aan de hand van semigestructureerde interviews ( N=7) wordt gepeild naar hun kennis en de mogelijke gevolgen die zij ervaren van genderstereotiep gedrag. Daarnaast wordt nagegaan welke drempels en noden zij ervaren bij genderbewust lesgeven. De data werden deductief geanalyseerd. De leerkrachten geven aan dat ze graag genderbewust willen lesgeven, maar handvaten missen. Uit de observaties blijkt dat sommige leerkrachten nog binair lesgeven, in tegenstelling tot wat ze in de interviews vermelden. De grootste drempel die zij ervaren is dat er andere prioriteiten spelen. Er is te weinig tijd voor vormingen, waardoor de voorrang elders ligt. Daarnaast geven de leerkrachten aan dat het moeilijk is de leerlingen met een migratieachtergrond te benaderen op vlak van genderstereotypen. Het is belangrijk voor scholen om in de toekomst een gender inclusief beleid te implementeren. Elke stakeholder van het schoolmilieu moet hierin betrokken worden. Daarnaast is het belangrijk dat dit wordt opgenomen in de opleidingvoor leerkrachten. Op die manier zullen ze zich bewust worden van de urgentie ervan.

Author

Robin Timmermans

Promotor

dr. Valérie M. Thomas

Organisation

RoSa - kenniscentrum voor gender en feminisme

Institution

Vrije Universiteit Brussel