Ongelijkheid tussen leerlingen op vlak van aanwervingskansen: Een verkennend onderzoek in kader van de YOUCA Action Day

30 september 2021

Het doel van deze thesis is het onderzoeken van de mogelijke ongelijkheid in het vinden van een job in kader van de jaarlijkse YOUCA Action Day waarbij leerlingen uit het vierde tot laatste middelbaar één dag gaan werken bij een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Dit onderzoek tracht een beeld te schetsen van hoe leerkrachten de aanloop naar de YOUCA Action Day begeleiden en ervaren. Omdat het niet voor elke leerling even eenvoudig (b)lijkt te zijn om een job te vinden, gaat dit onderzoek ook na in welke mate en op basis van welke kenmerken er sprake zou kunnen zijn van ongelijke kansen tussen leerlingen in het vinden van een job. Daarnaast gaat dit onderzoek na welke interventies zouden kunnen bijdragen aan het reduceren van de ongelijkheid in kansen tot het vinden van een job. Dit gebeurt op basis van een kwantitatieve analyse van data uit de gegevensdatabank van YOUCA en individuele interviews met leerkrachten die de YOUCA Action Day in hun school begeleiden. 

De begeleiding en ervaring van de verschillende leerkrachten tijdens de voorbereiding op de YOUCA Action Day vertoont zowel gelijkenissen als verschillen. Daarnaast werden in totaal 19 factoren gevonden die een invloed kunnen hebben op het al dan niet vinden van een job. Zowel de kwalitatieve interviews als de kwantitatieve data-analyse geven aan dat vooral het hebben van een naam met een niet-Westerse naamklank een negatieve invloed heeft op het al dan niet vinden van een job. Daarnaast worden ook het sociaal netwerk en de motivatie van de leerlingen als bepalend gezien door de leerkrachten voor het al dan niet vinden van een job. De leerkrachten formuleerden enkele interventies voor hunzelf en YOUCA op niveau van de leerlingen, leerkrachten en werkgevers om de ongelijkheid tussen leerlingen in hun kansen op het vinden van een job te verminderen.

Author

Céline Martens

Promotor

prof. dr. Free De Backer

Organisation

YOUCA

Institution

Vrije Universiteit Brussel