SOCIALE BESCHERMING BIJ SEKSWERKERS: Kwalitatief onderzoek naar de ervaring van de sociale bescherming en een eigen statuut voor sekswerkers in België

17 september 2019

Introductie: Dit onderzoek peilt naar hoe sekswerkers staan t.o.v. de mogelijkheden tot sociale bescherming voor hen in België. Verder wordt de voorkeur voor een eigen sociaal statuut afgetoetst en hoe zij hier eventueel vorm aan zouden geven. 


Methode: Om een grondiger inzicht te verkrijgen over de ervaring rond een eigen statuut en de bijhorende sociale bescherming in België werd de kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Er werd daarbij gebruik gemaakt van semigestructureerde diepte-interviews.  


Resultaten: Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat er heel wat voor- en nadelen verbonden zijn aan het werken als sekswerker onder het werknemers- of zelfstandigenstatuut. Echter speelt het taboe rond het beroep een rol in het aangaan van een statuut en in een voorkeur voor een eigen statuut. Sommige respondenten houden hun beroep namelijk liever geheim, wat bij aangifte niet meer mogelijk is. Opvallend was dat de meningen rond een eigen statuut bij de respondenten vrij verdeeld was. De respondenten die bepaalde belemmeringen ervaarden, zoals het niet eerlijk kunnen zijn over het werkelijke beroep bij het aangaan van bepaalde formaliteiten, hadden een uitgesproken voorkeur voor een eigen statuut. Dit vergeleken met de respondenten die geen belemmeringen ervaarden in de uitoefening van het beroep. Een aantal respondenten in bijberoep waren minder geneigd om een statuut aan te gaan omdat ze al reeds bescherming genoten via hun hoofdberoep. 


Conclusie: De sekswerkers die betrokken waren in het onderzoek en die het beroep officieel uitoefenen, ervaren de sociale bescherming als positief omdat ze kunnen terugvallen op een sociaal vangnet. Aan de andere kant hebben zij het gevoel op een verdoken manier te genieten van deze bescherming, aangezien ze niet ingeschreven als sekswerker maar wel onder een ander statuut. Het taboe dat er heerst rond het beroep speelt hierin eveneens een rol. In de uitwerking van een statuut dient er rekening gehouden te worden met de eigenheden van de job en is het belangrijk sociaal overleg mogelijk te maken voor deze sector. 


Sleutelwoorden: Zelfstandige – Prostitutie – Sociale Bescherming

Author

Laura Musch

Promotor

Christophe Vanroelen

Organisation

Violett Antwerpen

Institution

Vrije Universiteit Brussel