SWOT ANALYSE OVER DE INSCHATTING VAN STARTENDE BUDDY’S

06 juli 2021

Voor vele non-profitorganisaties is retentie een belangrijk gegeven, zo ook voor vzw ArmenTeKort. Dit onderzoek tracht een eerste aanzet te bieden bij het beantwoorden van de vraag: ‘Waarom beëindigen buddy’s vroegtijdig het buddytraject?’. Deze eerste aanzet bestaat uit het identificeren van persoonseigenschappen bij vrijwilligers geëngageerd voor een vrijwilligersorganisatie en het opstellen van een meetinstrument. Dit onderzoek wordt opgesplitst in twee delen, namelijk een kwalitatief en kwantitatief luik. In het kwalitatieve luik wordt gebruik gemaakt van thematische analyse waarbij zowel deductief als inductief wordt gewerkt. Er worden 400 verzamelde antwoorden gecodeerd van vrijwilligers van vzw ArmenTeKort op vragen die peilen naar kracht, valkuil, verlangen en angst. Dit coderingsproces leidt tot 14 categorieën, na inhoudelijke beoordeling worden er tien hoofdcategorieën behouden zijnde: ‘relatie tussen kanszoekende en kansbiedende buddy’, ‘voldoening’, ‘persoonlijke factoren kansbiedende buddy’, ‘sociale vaardigheden’, ‘leren’, ‘grenzen’, ‘mogelijkheid tot engagement’, ‘gelijkheid’, ‘krachten’ en ‘hoge verwachtingen’. Deze hoofdcategorieën vormen de basis voor het opstellen van een uitgebreide itempool die in de praktijk getest wordt. Er namen 69 respondenten deel aan het onderzoek en drie items worden gehercodeerd. Aansluitend wordt er getracht het aantal items te reduceren door na te gaan welke items bijdragen aan de te meten latente variabele, dit gebeurt a.d.h.v. een confirmatorische factoranalyse. Na het verwijderen van de items wordt er opgemerkt dat volgende hoofdcategorieën geherdefinieerd dienen te worden; ‘krachten’, ‘hoge verwachtingen’, ‘gelijkheid’, ‘persoonlijke factoren van de kansbiedende buddy’, ‘relatie tussen kanszoekende en kansbiedende buddy’ en ‘sociale vaardigheden’. Vervolgens worden er voor enkele hoofdcategorieën slechtere resultaten gevonden m.b.t. de model fit en interne consistentie. Mogelijk bestaan deze hoofdcategorieën uit subdimensies, dit kan enigszins teruggevonden worden in de definiëring van de desbetreffende hoofdcategorieën. Concluderend wordt er een meetinstrument geconstrueerd dat de persoonseigenschappen van de kansbiedende buddy’s in kaart kan brengen. Echter dienen de hoofdcategorieën met een lage betrouwbaarheid voorzichtig geïnterpreteerd te worden.

Author

Pauline Pypops

Promotor

PROMOTOR: prof. dr. Sarah Dury - COPROMOTOR: prof. dr. Tim Vantilborgh

Organisation

vzw ArmenTeKort

Institution

Vrije Universiteit Brussel