TEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJ CKG DE STAP EN CKG DE SCHOMMEL

08 september 2020

Onderzoek naar cliënttevredenheid in de hulpverleningssector krijgt steeds meer aandacht vanuit de kwaliteitszorg. Het perspectief van de cliënt is onmisbaar geworden in het voortdurend optimaliseren van de dienstverlening. Deze masterproef focust op het in kaart brengen van de tevredenheid van ouders over de begeleiding bij twee Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), namelijk CKG De Stap en CKG De Schommel. Hiervoor werd een vragenlijst opgesteld, gebaseerd op bestaande instrumenten. De online bevraging werd door 45 ouders in begeleiding bij CKG De Stap of De Schommel ingevuld. De resultaten toonden aan dat de ouders tevreden waren over de begeleiding bij beide CKG’s. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de tevredenheid bij CKG De Stap en De Schommel. Uit de resultaten bleken enkele factoren geassocieerd te zijn met de tevredenheidsscore. Meer bepaald leveren twee specifieke begeleidingsvormen (STOP 4-7 en residentiële opvang) en een diploma hoger onderwijs, een lagere tevredenheidsscore op. Ouders die omwille van het zoeken naar structuur en netwerk begeleiding volgen, gaven een hogere tevredenheidsscore. Verder werd er, gebaseerd op eerder onderzoek, nagegaan in hoeverre cliënttevredenheid over de begeleiding toe te schrijven is aan cliëntkenmerken of kenmerken van de begeleiding. Uit bovengenoemde factoren bleek residentiële opvang, een kenmerk van de begeleiding, een verklarende factor voor tevredenheid te zijn. Het feit dat residentiële begeleidingen minder hoge tevredenheidsscores opleveren, werd ook in eerder onderzoek vastgesteld. Op basis van de verkregen bevindingen, worden enkele praktische aanbevelingen geformuleerd voor CKG De Stap en De Schommel en wordt een blik geworpen op de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek

Author

Dagmar Bielen

Promotor

prof. dr. Johan Vanderfaeillie

Organisation

CKG De Stap

Institution

Vrije Universiteit Brussel