Van beleid naar bevordering: een kwalitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren voor Vlaamse lokale besturen om planmatig het mentaal welbevinden van jongeren te bevorderen

07 juli 2021

Deze masterthesis verkent succes- en faalfactoren voor een Vlaams lokaal beleid ter bevordering van het mentaal welbevinden van twaalf- tot achttienjarige jongeren. Succes- en faalfactoren op macro- (federaal) en mesoniveau (Vlaams) zijn reeds onderzocht, maar op microniveau (lokaal) blijft literatuur beperkt. 

De dataverzameling gebeurt aan de hand van online focusgroepen en online duo-interviews (n=22). De focusgroepen vinden plaats met lokale ambtenaren, hulpverleners en jongeren. De duo-interviews gebeuren met de schepen jeugd en schepen welzijn van enkele Vlaamse gemeenten. Aan de hand van een thematische analyse komen vijf succesfactoren en vier faalfactoren naar voren waar lokale besturen aandachtig mee dienen om te gaan. 

De succesfactoren zijn dat jongeren intensief betrokken worden in de vormgeving van het beleid (1); dat een lokaal bestuur een geïntegreerde aanpak hanteert, waarin wordt samengewerkt met een uitgebreid netwerk (2); dat een duidelijke zorgstructuur aanwezig is, waarin laagdrempeligheid centraal staat (3); dat vindplaatsgericht gewerkt wordt om de doelgroep te bereiken (4); dat een lokaal bestuur een regierol opneemt om de vormgeving en uitvoering van het beleid in goede banen te leiden (5). Faalfactoren zijn dat er onvoldoende zorg op maat ingericht wordt voor adolescenten (1); dat de financiering door het lokaal bestuur verschillende valkuilen omvat (2); dat het mentaal welzijn van de jeugd en de hierop volgende beleidsmaatregelen onvoldoende worden gemonitord (3); dat verschillende lokale knelpunten het beleid negatief beïnvloeden (4). 

Om tot een algemeen ondersteuningskader voor lokale overheden te komen, dienen deze factoren nog verder verdiept en verbreed te worden. Extra ondersteuning vanuit hogere beleidsniveaus voor lokale besturen in het opzetten en uitvoeren van een lokaal beleid ter bevordering van het jongerenwelzijn in aangewezen.

Author

Jolien Janssen

Promotor

prof. dr. Dominique Verté

Organisation

Bataljong

Institution

Vrije Universiteit Brussel