Vrijwilligerswerk als opstap naar regulier werk?

07 juli 2021

Mensen met een migratieachtergrond ervaren een achterstand betreffende de arbeidsmarkt. Hoewel vrijwilligerswerk wordt omschreven als een middel dat de integratie van mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt kan bevorderen, is onderzoek hiernaar schaars. Om die reden tracht dit onderzoek de impact van vrijwilligerswerk als neveneffect op de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond in kaart te brengen. Concreet wordt onderzocht of vrijwilligerswerk binnen de organisatie Brussel Onthaal vzw/Bruxelles Accueil asbl een gangmaker is voor het vinden van regulier werk. Via thematische content analyse werd er inzicht verworven omtrent de impact van het vrijwilligerswerk op de arbeidsmarktpositie van de vrijwilligers. Dit werd onderzocht aan de hand van voordelen van vrijwilligerswerk, met name sociaal netwerk, taal, digitale vaardigheden, empowerment. Daarnaast werd nagegaan in welke mate het vrijwilligerswerk een directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie en welke drempels de vrijwilligers ervaren bij het vinden van regulier werk ook bestudeerd. Allereerst werden er semigestructureerde interviews afgenomen bij de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw (N=15). Aanvullend zijn kwantitatieve data verzameld aan de hand van vragenlijsten (N=87). Over het algemeen tonen de resultaten aan dat alle voordelen gerealiseerd werden bij de respondenten. Dit zowel afzonderlijk, als verbonden met elkaar. Deze verbinding van voordelen zet zich ook verder met betrekking tot de arbeidsmarktpositie. Hoofdzakelijk werden empowerment en sociaal netwerk aangegeven als voordelen die een positieve impact hebben op de arbeidsmarktpositie. Daarnaast heeft vrijwilligerswerk ook een positieve directe impact op de arbeidsmarktpositie. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat taal, discriminatie en werkervaring drempels vormen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten wordt verder onderzoek naar de drempels omtrent de arbeidsmarkt en de motieven voor vrijwilligerswerk bij mensen met een migratieachtergrond aanbevolen.

Author

Nora Abattoui

Promotor

prof. dr. Maurice de Greef

Organisation

Brussel Onthaal vzw

Institution

Vrije Universiteit Brussel