WAT IS ER BEPALEND IN DAT JONGEREN BESTUURSTAKEN OPNEMEN BINNEN JEUGDHUIZEN ZONDER BEROEPSKRACHTEN?

17 september 2020

De relevantie van jeugdwerk in Vlaanderen valt niet te ontkennen gezien het hoge bereik, de spreiding en diversiteit. Volgens literatuur is jeugdwerk terug te brengen tot het geven van verantwoordelijkheid aan jonge mensen voor jonge mensen. Met deze masterproef willen we ingaan op een specifieke en vaak onderbelichte vorm hiervan, namelijk jeugdhuizen zonder beroepskrachten. 

Het snelle verloop van vrijwilligers die bestuurstaken op zich nemen in het jeugdwerk en de veranderende mentaliteit onder potentiele vrijwilligers, zorgt ervoor dat het jeugd(huis)werk steeds waakzaam moet zijn indien ze de continuïteit wilt waarborgen. Daarom stelt deze masterproef de vraag ‘Wat is er bepalend in dat jongeren bestuurstaken opnemen binnen jeugdhuizen zonder beroepskrachten?’. 

Deze masterpoef maakt gebruik van een exploratief en mixed-method onderzoek waarbij men kwantitatieve resultaten bekomt, via surveyonderzoek bij jeugdhuisbestuurders. En vervolgens deze verdiept door kwalitatieve resultaten, bekomen via chat-interviews met jeugdhuisbestuurders en diepte-interviews met experts. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat jeugdhuizen zonder beroepskrachten steeds oog moeten hebben voor minderjarige jeugdhuisgangers (deze relatie kan bijvoorbeeld versterkt worden door samenwerkingen met tienerwerkingen of de oudste groep van de speelpleinwerking) om de continuïteit te vrijwaren. Verder moeten de jeugdhuizen in kwestie actief aan de slag met het creëren van een positieve groepsdynamiek binnen hun bestuur (bijvoorbeeld conflicthantering is hierbij belangrijk), dit is namelijk aantrekkelijk voor potentiële vrijwilligers. Ook tonen de resultaten dat er werk is aan het imago van het jeugdhuiswerk, er is sprake van een fout en onderschat beeld, hoewel blijkt dat er een enorme meerwaarde is voor de ontwikkeling van de jongeren die er actief zijn. 

Om een antwoord te geven op deze resultaten eindigt deze masterproef met praktische aanbevelingen voor de actoren die hier een belangrijke rol in kunnen spelen, namelijk de jeugdhuizen zonder beroepskrachten, Formaat vzw en zeker en vast ook de lokale overheid en zijn jeugd(werk)beleid.

Author

Stef Legiers

Promotor

prof. dr. Guy Redig

Organisation

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Institution

Vrije Universiteit Brussel