Beoordeling van de huidige beleidsinstrumenten voor het beheren van plastic drankverpakkingen (PET) in Vlaanderen

13 september 2022

Deze masterproef onderzoekt de shift en de diversificatie van de PET-drankverpakkingen in

Vlaanderen met een centrale onderzoeksvraag en vier subvragen. De shift, data en

beleidsinstrumenten werden hierbij geanalyseerd. Er werden semigestructureerde interviews

van twee significante producenten van PET-drankverpakkingen afgenomen. Deze

producenten zijn prominent aanwezig op de (inter)nationale markt. De data-analyse gebeurde

met het kwalitatieve analyseprogramma Nvivo. Een gestructureerd dataoverzicht brengt de

beschikbare data in België en Europa in kaart. Een tekort aan kwantitatieve data zorgt ervoor

dat niet alle geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord werden. Dit zegt veel over de

transparantie van gegevens van de verschillende instellingen en bedrijven. Uit de resultaten

blijkt dat er een duidelijke shift is naar petflesjes gericht op consumptie buitenshuis.

Producenten zoeken actief naar innovatieve voorstellen om eenmalige PETdrankverpakkingen te weren, maar zien het als een grote groeimarkt met hoge winstmarges.

Beleidsmatig kunnen nog verbeteringen worden doorgevoerd op vlak van handhaving,

transparantie, uniformiteit en beleidsuitvoeringen in andere Europese landen.

Author

Josephine Carlé

Promotor

prof. dr. Karel Van Acker

Organisation

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Institution

KU Leuven